Отчет 1 тримесечие 2017 на СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Бюджет 2017 на СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Стратегия на СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Форми на обучение

Програма за качество на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за предотвратяване на ранното напускане

Спортни дейности

Стратегия 2016

Училищна програма

Стратегия на СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Годишен план – СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Годишен план на СУ – СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Дневен режим – СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Отчет 9-месечие 2016 – СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Правилник 2016-2017 дейност – СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Списък учители – СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Учебни планове – СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Учебни програми 1 клас – СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Учебни програми 5 клас – СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Училищна програма ЦДО – СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Етичен кодекс на СУ „Христо Ботев“ – Павел баня