1. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФОРМУЛЯР

2. Издаване на диплома за средно образование

3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФОРМУЛЯР

4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФОРМУЛЯР

8. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФОРМУЛЯР