Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас в Средно училище „Христо Ботев“, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“, гр.Павел баня. Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 година. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
СУ „Христо Ботев“ издава удостоверение на всяко дете, което е записано в първи или осми клас, което се прилага към заявлението.
Заявлението може да бъде подадено в дирекция „Социално подпомагане“ и по електронен път.