Актуална информация
за развитието на COVID-19 в СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня
Към дата 14.01.2022 г.
Карантинирани ученици: две паралелки – III б и VII б клас.
Ученици с положителен тест за COVID – 19: трима.
Карантинирани учители: – един
Карантинирани непедагогически персонал: един