Тук можете да намерите информация за възможностите за продължаване на обучението при хора, които са прекъснали посещението на училище през минали години, или въобще не са посещавали учебни занятия.

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ

за лица, които не са посещавали училище или са прекъснали обучението си

В СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня се организира самостоятелната форма на обучение  за:

 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
 3. ученици с изявени дарби;
 4. лица, навършили 16 години.

При самостоятелна форма на обучение се прилага утвърденият училищен учебен план за съответния клас.

Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии при следния график за учебната 2021/2022 год.:

 1. Редовна сесия: 05.01.2022г.- 11.02.2022.г.
 2. Първа поправителна сесия : 01.06.2022г.- 08.07.2022г.
 3. Поправителна сесия за XII клас: 04.05.2022г.- 13.07.2022г.
 4. Втора поправителна сесия : 02.09.2022г.- 10.10.2022г.

Ред  за полагане на изпити  в самостоятелна форма:

 1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия;
 2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година;
 3. На Заместник-директора по учебната дейност се възлага цялостната организация при подготовката и провеждането на изпитите.
 4. Учениците от самостоятелната форма на обучение се информират чрез поставяне на видно място на:
 • Заповедта с графика на изпитите;
 • График за консултации на учителите;
 • Справка за резултатите от изпитите

Учениците в самостоятелна форма на обучение са длъжни сами да се информират за датите на изпитите.

 

Консултанти

Заявление

Въпроси и отговори