През годините, ние от СУ Христо Ботев, гр. Павел баня сме взели участие в следните проекти:

 Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

НП„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ – Модул „Културните институции като образователна среда“.

НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул “Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата”.

НП “Иновации в действие”

Проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

Проект “Твоят час”

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект “Подкрепа за успех