Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
За учебната 2019/2020 г. в СУ“ Христо Ботев“ са сформирани две групи, с цел мотивация на учениците за усвояване на знания и умения за работа в дигитално общество, за изграждане на базови дигитални компетентности.
1. II клас – с ръководител Йорданка Бабова
2. V-VII клас – с ръководител Веска Христова

Обща информация

Анкетна карта за участие

Декларация за информирано съгласие

Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/