Уважаеми граждани, ученици и родители,

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, Обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г.), считано от 01.08.2016 г.,
Средно общообразователно училище “Христо Ботев” Павел баня
продължава дейността си като
Средно училище “Христо Ботев” Павел баня.

Това обстоятелство е определено в Раздел II, чл. 38 и § 8 в Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО.